મારી કવિતા કે વાર્તા માં હું મળી આવું કે નહિ એ ખબર નથી ...પણ મારામાં મારી દરેક વાર્તા ને કવિતા મળી આવશે....