Jignya Rajput

Jignya Rajput

@jignyarajput221507

(29)

5

2.7k

7.3k

તમારા વિષે

લખું છું હયાતી નહિ હોય મારી આ દુનિયામાં, તો ક્યાંક મારા શબ્દો તો અમર હશેને...!

    • (11)
    • 1.5k
    • 1.7k
    • 1.8k