તાકાત તકલીફો માથી ઉભી થાય,. ને તકલીફો તાકાત થીજ નિર્વાણે છે.

  • (17)
  • 380
  • (14)
  • 394
  • (20)
  • 496
  • (13)
  • 312
  • 320
  • 452
  • 494
  • (15)
  • 714
  • 388
  • (11)
  • 758