હું કોઈ લેખક નથી, બસ કલમ ઉપાડી ને લખી નાખું છું, ને મારા વિચારો આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું,