પોતાને લેખક કે કવિ નથી કહી શકતી... બસ એમજ શબ્દોની સજાવટ કરતા લાગણીને વધુ ભાર આપું છું...થોડી ખુશમિજાજ અને મસ્તીખોર સ્વભાવની છું..નાની નાની ખુશી અને મોટા મોટા સપના જોનાર... queen of pagalpur

    કોઈ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ નથી

    કોઈ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ નથી