હું તખુભા ગોહિલ (બાપુ)કારડીયારાજપૂત હું પ્રકૃતિ પ્રત્યે અપાર આદર ધરાવુ છુ. તેમજ સાહિત્યવીશે રુચી દાખવુ છુ..પત્રકાર તરીકે ફરજ બજાવું છુ. તેમજ ગુરુમહારાજ ની કૃપાથી અલખધણીના ભજન પણ ગાવાનો તેમજ અભ્યાસકરવાનો પ્રયાસકરુંછું...એકંદરે સાહિત્ય લોહીમાં વહે છે. જેય અલખધણી..

  • (70)
  • 1.5k
  • (40)
  • 1.3k
  • (53)
  • 2.1k
  • (56)
  • 1.8k
  • (58)
  • 2.3k
  • (57)
  • 1.9k
  • (49)
  • 2.1k
  • (46)
  • 1.8k
  • (54)
  • 2.4k
  • (45)
  • 1.5k