શબ્દો નો કોઈ મોલ નથી હોતો.પણ લખ્યા પછી એનો તોલ જરૂર થાય છે.કવિ.લેખક."પ્રતીક"follow by.fb same name

  • (3)
  • 227
  • (17)
  • 380
  • (7)
  • 242
  • (7)
  • 347
  • (9)
  • 223
  • (28)
  • 458
  • (83)
  • 1.3k
  • (8)
  • 254