શબ્દો નો કોઈ મોલ નથી હોતો.પણ લખ્યા પછી એનો તોલ જરૂર થાય છે.કવિ.લેખક."પ્રતીક"follow by.fb same name

  • (3)
  • 88
  • (14)
  • 183
  • (7)
  • 124
  • (7)
  • 129
  • (9)
  • 139
  • (28)
  • 367
  • (83)
  • 1.2k
  • (8)
  • 165