વાંચન મને મારા સવાલોના જવાબ શોધવામાં મદદ કરે છે અને લેખન મને મારી અંદર વહેવા પ્રેરે છે.હજુ ઘણું લખવાનું અને વાંચવાનું બાકી છે.બસ પ્રયાસ એવો છે કે ક્યારેક મારાં લખાણમાંથી કઈક શ્રેષ્ઠ ઉપજી આવે

  • (26)
  • 618
  • (10)
  • 313
  • (15)
  • 281