મકરન્દ લઈ સંસ્કૃતિનો ને તેમાં થોડી નિજ સુરભિ ભરી; હું કાવ્ય કરું છું શબ્દોનો તેમાં સવિનય શૃંગાર કરી. મુજ શો અજ્ઞાની શું સેવે ઐશ્વર્યસભર ભાષાઓને? હું તો ચરણે ઊભો કેવળ શબ્દોની અંજલિ હાથ ધરી.