હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (14)
  • 106
  • (43)
  • 482
  • (54)
  • 610
  • (61)
  • 927
  • (54)
  • 533
  • (55)
  • 504
  • (51)
  • 580
  • (53)
  • 522
  • (55)
  • 495
  • (47)
  • 461