હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (18)
  • 1.6k
  • (13)
  • 696
  • (12)
  • 914
  • (13)
  • 710
  • 782
  • 820
  • (12)
  • 946
  • 754
  • (15)
  • 882
  • (13)
  • 762