અહીંયા ઉપર લખ્યું છે.. તમારા વિષે લખો... જો પોતાની જાતને શબ્દોમાં બાંધી શકાતી હોય તો બીજું જોઈએ જ શું ? બસ મારા શબ્દોને વાંચો... મારા સાહિત્યને વાંચો.... મારા શબ્દો જ મારા વિશે ઘણું બધું કહી જશે !! આભાર.. મુલાકાત બદલ નીરવ પટેલ "શ્યામ" ️

  • (13)
  • 1.2k
  • 1.3k
  • 1.3k
  • (26)
  • 1.6k
  • (20)
  • 2k
  • (15)
  • 1.5k
  • (18)
  • 1.4k
  • (16)
  • 2k
  • (40)
  • 2.2k
  • (25)
  • 2.3k