ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (15)
  • 224
  • (16)
  • 309
  • (14)
  • 306
  • (15)
  • 275
  • (19)
  • 283
  • (22)
  • 308
  • (24)
  • 294
  • (23)
  • 279
  • (23)
  • 266
  • (24)
  • 259