ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (18)
  • 646
  • (17)
  • 574
  • (21)
  • 1k
  • (23)
  • 782
  • (25)
  • 900
  • (23)
  • 1.1k
  • (27)
  • 1.1k
  • (25)
  • 874
  • (27)
  • 886
  • (27)
  • 960