ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (13)
  • 127
  • (22)
  • 181
  • (25)
  • 218
  • (25)
  • 252
  • (27)
  • 271
  • (49)
  • 420
  • (66)
  • 575
  • (28)
  • 321
  • (30)
  • 235
  • (32)
  • 256