ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (20)
  • 188
  • (18)
  • 169
  • (19)
  • 160
  • (17)
  • 153
  • (22)
  • 176
  • (23)
  • 192
  • (27)
  • 262
  • (33)
  • 280
  • (39)
  • 352
  • (39)
  • 445