હું ગુજરાતી અને ગુજરાત તણુ ગૌરવ મને. જીવન ચલાવવા પૂરતું ભથ્થું સંદેશ પ્રેસ આપે છે. આપના પ્રતિભાવો મારા લખાણને સબળ બનાવશે. આજુબાજુ બનતી ઘટનાઓ મારી અંદર એક નવી ઉષ્મા પુરે છે કે જે હું તમારા સુધી લઈને આવું છું.

    • (6)
    • 73
    • (4)
    • 74