મારા જ ડાબા હાથે મૂકાઈ ગયેલો માણસ છુ.

  • 100
  • 146
  • 168
  • 574
  • 444
  • 438
  • (14)
  • 449
  • (12)
  • 620
  • 2.1k
  • (11)
  • 733