વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (69)
  • 1.3k
  • (60)
  • 2.3k
  • (64)
  • 2k
  • (56)
  • 2.2k
  • (64)
  • 2.4k
  • (62)
  • 1.9k
  • (37)
  • 1.7k
  • (61)
  • 2.5k
  • (63)
  • 2.2k
  • (64)
  • 2.1k