હું મને ક્રિએટીવ હાર્ટીસ્ટ તરીકે ઓળખાવાનું પસંદ કરીશ.... રેઇની રોમાન્સ સાથે શરુ થયેલો આ શબ્દસેતુ આજીવન જળવાઇ રહેશે તેવી આશા રાખું છું. Mob no. - 88666 09807 Email id - rravivirr@gmail.com

  • (85)
  • 1.5k
  • (66)
  • 760
  • (71)
  • 736
  • (71)
  • 630
  • (63)
  • 677
  • (65)
  • 659
  • (66)
  • 701
  • (76)
  • 720
  • (66)
  • 702
  • (72)
  • 651