અમતો એન્જિનયર છુ પણ કામ મારુ મોબાઇલ સર્વિસનું છે, ફરવું, સાયકલિંગ,વાંચન,મૂવીઝ, મ્યુઝિક સાંભળવું મારો શોખ છે.. એમાં હમણાં નવો શોખ કર્યો છે મારા અનુભવો લખવાનો....

    • (9)
    • 2k
    • (11)
    • 1.9k