બગાવત મારો ધર્મ છે એ સત્તા સામે હોઈ કે પછી સમાજમાં રહેલા દંભીઓ સામે. આ બંને સામે ક્યારેય હાથ નથી જોડ્યા કે એમની વાહ વાહી કરવાની અભિલાષા રાખી. મો. 9265340851. 8469950007

  • (5)
  • 225
  • (1)
  • 114
  • (3)
  • 130
  • (33)
  • 588
  • (40)
  • 7.4k