નામ મનીષા ગોંડલીયા કામ વાતો કરવી.. કીડિંગ રે.... ગુંચવાળા વાળી વાર્તાઓ લખવી શેખચિલ્લીના વિચારો કરવા આકાશવાણી રાજકોટ ના યુવવાણીમાં થોડીક વાતો કરવી અને મારા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી પણ લઉ છું કયારેક ... . ભણાવું અંગ્રેજી છું પણ ગુજરાતી ઇઝ માય પ્યાર! એટલે જ ગુજરાતી નવલકથાનો મુંજ મારો પહેલો ક્રશ હતો... હેરી પોટર બીજો...... 

  • (19)
  • 338
  • (22)
  • 276
  • (9)
  • 230
  • (25)
  • 384
  • (11)
  • 226
  • (23)
  • 328
  • (22)
  • 391
  • (51)
  • 598
  • (21)
  • 355
  • (47)
  • 473