લેખન ના વિશાળ દરિયામાં એક બુંદ મારી પણ હોય એવી ઈચ્છા સાથે પેન હાથમાં લીધી અને વિચારો તથા ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવા મુક્ત આકાશ મળતુ ગયું!!

  • (8)
  • 489
  • (10)
  • 552
  • (22)
  • 1.3k
  • (13)
  • 0.9k