લેખન ના વિશાળ દરિયામાં એક બુંદ મારી પણ હોય એવી ઈચ્છા સાથે પેન હાથમાં લીધી અને વિચારો તથા ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવા મુક્ત આકાશ મળતુ ગયું!!

  • 656
  • 655
  • (22)
  • 1.4k
  • (13)
  • 1.1k