×

આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (85)
  • 406
  • (109)
  • 573
  • (116)
  • 578
  • (121)
  • 601
  • (124)
  • 669
  • (111)
  • 601
  • (134)
  • 700
  • (143)
  • 772
  • (136)
  • 791
  • (166)
  • 821