આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (123)
  • 1.3k
  • (114)
  • 1.3k
  • (132)
  • 1.4k
  • (128)
  • 1.5k
  • (124)
  • 1.3k
  • (134)
  • 1.7k
  • (138)
  • 1.6k
  • (145)
  • 1.5k
  • (149)
  • 1.7k
  • (139)
  • 1.4k