માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (59)
  • 1.3k
  • (56)
  • 1.6k
  • (60)
  • 1.7k
  • (65)
  • 1.7k
  • (59)
  • 1.8k
  • (61)
  • 1.8k
  • (54)
  • 1.8k
  • (60)
  • 2.1k
  • (67)
  • 2.1k