Dharmesh Gandhi

Dharmesh Gandhi

@gdharmeshgmailcom

(97)

વલસાડ

5

4.1k

21.5k

તમારા વિષે

હું ધર્મેશ આર. ગાંધી , વલસાડ રહેવાસી , મારો પોતાનો વેપાર ધંધો કરતા કરતાં લેખન નું કાર્ય પણ કરી લવ છું. લખવાનો વિચાર પહેલાંથી જ હતો, પરતું થોડું કામ અને કહીયે તો ક્યાંથી શરૂવાત કરવી ને કેવી રીતે એના જ વિચારો માં સમય રહી ગયો હોવ એવું હાલ લાગે છે ... આમતો ગુજરાતી સાહિત્ય ને વાંચવાનો ને સાંભળવાનો ખૂજ શોખ ... આમતો બોવ લખ્યું નથી પણ શરૂ વાત કરી છે ....

  • (36)
  • 4.2k
  • (18)
  • 5.1k
  • (19)
  • 3.8k
  • (15)
  • 4.9k
  • 3.5k