Dr Hiral Brahmkshatriya

Dr Hiral Brahmkshatriya માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@drhiral

(56)

23

15.2k

38.7k

તમારા વિષે

લેખનની યાત્રા વાંચનવિશ્વમાં ડૂબકી માર્યા પછી શરૂ થઈ. હું વાંચું છું એટલે કદાચ મારા અનુભવો અને સંવેદનોને કાળા અક્ષરે મઠારી શકું છું. વ્યવસાયે હું એક મનોવૈજ્ઞાનિક/ સલાહકાર છું. મૂળ ભાવનગરી અને સાસરું ખંભાત, પણ હાલ વસવાટ નોવા સ્કોટીયા, કેનેડામાં છે. ચાલો ત્યારે વાંચીએ અને સાહિત્યને ઉજવીએ. આજુબાજુ બનતી ઘટનાઓને થોડું નજીકથી જોઈએ અને સ્પર્શીએ. LinkedIn : www.linkedin.com/in/hiralbrahmkshatriya Wordpress : https://spash.home.blog/ Email : hirb2624@gmail.com

  • (15)
  • 2.8k
  • 1.9k
  • 1.4k
  • 2.2k
  • 1.8k
  • 1.6k
  • 1.9k
  • 1.9k
  • 1.5k
  • 1.3k