હું મારી ઓળખાણ શું આપું તમને,મારી ઓળખ તમે થઈ ગયા અને તમારી ઓળખે બધા મને ઓળખતા થઈ ગયા.હું જયકુમાર પટેલ કલમ અને દિલને જોડી તથા કાગળને વિવિધ માનવીય કલ્પનાઓથી ચિતરવાનો દિવાનો છું. આમ તો સરકારી અધિકારી બનવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું પણ ગુજરાતી ભાષામાં મારા અસ્તિત્વને સમય સાથે પાંગરવા અવનવા અખતરા પણ કરતો રહું છું.www.ignitedpanda.com

  • 233
  • 189
  • (12)
  • 519
  • 165
  • 212