જિંદગીના અનુભવ ના હાડપિંજરને શબ્દો અને થોડી કલ્પનાની ચામડી પહેરાવીને સુંદર કૃતિ રૂપે રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.-ધરતી દવે રચના ગમે તો લાઈક કરો શેર કરો અને મને ફોલો કરો

  • (27)
  • 362
  • (26)
  • 441
  • (42)
  • 505
  • (34)
  • 499
  • (28)
  • 484
  • (68)
  • 1k
  • (42)
  • 671
  • (33)
  • 763
  • (94)
  • 1.5k