എനിക്ക് തോന്നിയ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നവൾ...