Bhaveshkumar K Chudasama

Bhaveshkumar K Chudasama માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@bkchudasama

(482)

Veraval

17

20.9k

77.9k

તમારા વિષે

An upper primary school teacher at Kanya Shala, Veraval (Gir-Somnath). I like to read and write short stories, folktales, articles etc.

  • 1.7k
  • 2.2k
  • 2.9k
  • 1.7k
  • 1.8k
  • 1.7k
  • 2.1k
  • 1.9k
  • (35)
  • 4.4k
  • (55)
  • 4.6k