×

વેલ વિશર વુમન ક્લબ એટલે કે www.club.આ ક્લબનું આ ત્રીજું ઝળહળતું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. નીતાબેન શાહ ક્લબ ના ફાઉન્ડર છે. ખુબ જ શિસ્ત સાથે આયોજન કરે છે. આ કલબની પ્રવૃત્તિ વિષે વાત કરું તો સ્વવિકાસ, શીખો અને શીખવાડો, સાહિત્ય,સર્ક્યુલેટીંગ લાયબ્રેરી, સામાજિક સેવા, આર્ટ,ક્રાફ્ટ,મ્યુઝીક,કોમ્પ્યુટર....ઈત્યાદી. ક્લબનો મંત્ર છે Learn with Fun દર મહીને કાંઇક નવું કરીએ જ છીએ. ૮-૩-૨૦૧૬ ના દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલાદિન હતો. એ દિવસે એક લેખન સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું.વિષય હતો.

  • (47)
  • 281
  • (59)
  • 330
  • (64)
  • 392
  • (64)
  • 419
  • (71)
  • 468
  • (62)
  • 418
  • (69)
  • 469
  • (82)
  • 497
  • (79)
  • 485
  • (79)
  • 507
-