• જીથરો ભાભો । નાટક । કાનજી ભુટા બારોટ લોકવાર્તા

  • ગનુભાઈ ની ચા

  • એક સ્થાયી મુસાફર

  • કલ્પના મૃત્યુ

  • પ્રતીક્ષા Unlimited

  • એકપાત્રીય પ્રસ્તુતિ

  • ટોટલ ફિલ્મી

  • ઓપન લેટર્સ