• ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

  • Ashq | Short film

  • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

  • Saavitri | A Musical Gujarati Short Film

  • Rang - Zindagi ke - The Short film

  • Bhinaash | A tale of two sisters

  • ડાર્લિંગ | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

  • Taras | Water Crisis