હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ ભાગ - ૬

ગુજરાતી | 20m 59s

હું બોલું તું સાંભળ કાર્યક્રમ સિરીઝમાં હર્ષ શોધનની મ્યુઝિકલ કવિતાઓ. કવિતાઓને રજુ કરવાનો એક અનોખો પ્રયાશ

  • શ્રેણી કાર્યક્રમ | કવિતા
  • પ્રોડક્શન હાઉસ Ouroboros
×
×
Vishesh Images