એક સ્થાયી મુસાફર

નાટક | ગુજરાતી

બાપ અને દીકરી વચ્ચેના સબંધને સમજવાનો એક પ્રયાશ કરતુ નાટક એક અદભુત નાટક "એક સ્થાયી મુસાફર".

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો