વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ

શોર્ટ ફિલ્મ્સ  | ગુજરાતી

આ વાર્તા એક એવી સ્થિતિ પર આધારિત છે જેમાં કોઈની પ્રિય વસ્તુ જો એની પાસેથી છીનવાઈ જાય તો એ કેવા પ્રયાસો થકી તેને પાછી મેળવે છે.

તમને ગમશે