• લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે