×

લખવું વાંચવું એ પહેલે થી જ મારો પેશન રહ્યો છે. એટલે હું શરૂઆત થી જ હું નવું નવું વાંચતો આવ્યો છું. કઈક ને કઈક લખતો આવ્યો છું. ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે લખતા તો લહીયો બનાય લેખક નહીં. એ વાત કદાચ સાચી પણ હશે. એટલે જ મેં લખવાની સાથે વાંચવામાં પણ પહેલા કરતા થોડો વધારે રસ દખવ્યો અને એના પરિણામ સ્વરૂપ મને સતત નવું નવું લખવાની પ્રેરણા મળતી રહી. મો. ૭૩૮૩૧૫૫૯૩૬ ઈમેલ એડ્રેસ. pnmakwana321@gmail.com

  • (1)
  • 39
  • (18)
  • 177
  • (38)
  • 367
  • (39)
  • 376
  • (37)
  • 392
  • (44)
  • 446
  • (43)
  • 470
  • (44)
  • 477
  • (44)
  • 494
  • (50)
  • 575