....જે કૃષ્ણએ આખો *ગોવર્ધન પર્વત*ટચલી આંગળીએ ઉપાડી લીધો, એ જ કૃષ્ણ *વાંસળી* બે હાથે પકડે છે. _બસ આ જ ફરક છે "પરાક્રમ" અને "પ્રેમ"

જય બજરંગ બલી...