કોફી હાઉસ , પાર્ટ-૪૦

Sukh no thodo chhaydo karo
https://www.matrubharti.com/book/9423/

કોફી હાઉસ - 36

please kun ne lavo ane prey ne khushi apo, becheni vadhavo nahi
https://www.matrubharti.com/book/9134/

આર્ટિકલ ૩૭૦

Kashmir ne 370 kalam apva ne badle Bharat ni sarhado thi bahar kadhi do, jethi baki na bharatvasi o ne shanti ane Kashmir ne akkal ave.
https://www.matrubharti.com/book/12417/