Hey, I am reading on Matrubharti!

દોસ્તી ઔર રીસ્તા

દુનીયાકાએ દસ્તુર પુરાના
જૈસે દોસ્તી ઔર રીસ્તા
એક મ્યાનમેં દો તલવારે
જૈસે ગાડીકે દો પહીયે
સાથ સાથ નીકલતો પડતે
પર સાથ કભી ના નીભા પાતે
દો ચાર કદમ કયા સાથ ચલે
રીશ્તે દો્સતીપે હાવી હોતે
દોસ્તી રાહમેં દમ તોડતી હૈ
રીશ્તા જીતકા જશ્ન મનાયે
દોસ્તી ગમકી ખાક બુને

વધુ વાંચો

કાશ:—

કાશ તેરે ક્શ્મકશ મેં
દુનીયા ઉલજી ના હોતી.
તું ના હોતેતો કયા હોતા ?
દુનીયા આશાનિરાશા કે,
ઝુલોપે લટકી ના હોતી !
જીન્દગી ઇતની વિરાન ના હોતી

વધુ વાંચો

કિષ્નાકો પુકાર:-

કૈસી હૈ તેરી જાદુગરી
રહમ દીલ ઓ ભગવાન!
દીલમેં હમારે રહતે હો,પર
નજર કભી નહી આતે હો.
હમ મુરજાયેસે હૈ તેરે બનફુલ
તેરે હોતે હુએ ભી તુમસે હૈ દુર.
પંડિત પુજારી પાદરી મૌલા,
સબ હૈ તેરે ખીદમતગાર! પર
આજ તક વોહ ભી કભી ના,
તુમ્હારા કરપાયે દીદાર.
જગનનાથ કહલાતે હો,પર,
નજર કભી ના આતે હો.
સાદ દેનેપર આંખે મુંડકર,
મનહી મન મુસ્કુરાતે હો.
હમ ના સહી કીસી ઔર પે,
તો રખતે હોંગેં એતબાર.
હમ ના સહી ઉનહી કે ખાતીર,
આ ભી જાઓ ઓ મેરે ઘનશ્યામ.

વધુ વાંચો

જીંદગી

જીંદગી કુછ પલતો ઠહરજા
ઇતનીભી કયા બૈતાબી!
પલભરકા હમરા સાથ નહી,
સારી ઉમર હૈ સાથ ગુજારી.
આ કુછ પલ સાથ ચલે,
ફીર મૌકા મીલે યા ના મીલે .
કુછ બાંતે હૈ તુમસે હે કહની,
કુછ ફરીયાદે હૈ દોહરાની.
ચંદપલકી એ સાજેદારી ,
આનેવાલી નયી જૂંદગીકી
હમસફર બનેગી.

વધુ વાંચો

ચંદૃસે ચાંદની ઓજલ
હો ગઇ તો કયા !
છુપ નહી સકતી.
પલકોસે ખ્વાબ તૂટ સકતી હૈ,
છુપ નહી સકતી
ઓ ઉલ્ફતે જંહા!સાથ છુટા હૈ,
આશ અંભી બાકી હૈ.
કરવટે બદલ સકતી હૈ ,
તકદીરે બદલ સકતી હૈ,
બાહોમેં ઉલ્ફતે આશીયાં હોગા.

વધુ વાંચો

જીંદગી

ચંદ પલકી ખુશીયા,
ઉંમરભરકા આંસુ.
ચંદ પલકા સાથ,
ઉંમર।ભરકી તડપ.
જીંદગી તેરાયે ફલસુફા,
આલમે ઉલ્ફતકા નજરાના,.
આંસુપીકે ભી નીભાયેંગે.

વધુ વાંચો

હમ દો અનજાન હી સહી,
તકદીરસે મીલે હૈ.
કોઇકે તો રાઝ હોગા ,
મીલને મીલાનેકા .
યુ હી નહી હમસફર બને.
આઓ કુછ પલ સાથ ગુજારે,
કુછ અપની કહે કુછ તુમરી સુને.
રાસ્તા યુહી કટ જાયેગા,
મંજિલે ખુદ બ ખુદ મીલ જાયેગી.

વધુ વાંચો

મેરી કથા મેરી વ્યથા!
જીંદગી કાચકે ટુકડોમે,
બીખરતી નજર આઇ હૈ.
જીવનભર રીશ્તોમેં ઉલજતે રહે,
રીશ્તો સંજોનેકી એ સજા પાઇ હૈ.
ઈન્સાન જો ખુદ ઇન્સનીયત,
બેચને ચલા તો ફીર ,
કીસસે કરે શિકાયત,
કૌન સુને દીલકી ફરીયાદ,
આખીર ચોટ ખાકે ,
બીખરનેકી બારી આઇ હૈ.

વધુ વાંચો

સવજન તેરા સાથ શું છૂટા,
જીંદગી વિરાનસી હો ગઇ.
ખુશી ખો ગઇ હસી છીન ગઇ,
જીનેકી તો વજહ હી ખો ગઇ.
ખવાબોકી દુનિયા હી લુટ ગઇ,
આંખોમે આસુકા સમંદર છલક ઉઠા ,
જીંદગી ફિરસે શૂનયમેં સીમટ ગઇ.

વધુ વાંચો

દીલ તો એક બચ્ચા હૈ
કિસ્મતકે હાથ એક ખીલૌના
તેરે હાથ આયા હૈ
જી ભરકે ખેલ
કલ ના જાને
કિસકા હોગા