મન એ દુખોનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે,જ્યારે સ્વભાવ અને જીભ તેનુ ટોપ ક્લાસ માર્કેટિંગ કરે છે...

કોઈજ બાઇટ્સ ઉપલબ્ધ નથી.

કોઈજ બાઇટ્સ ઉપલબ્ધ નથી.