દિલ થી લખું છું ..દિલ થી વધાવજો ..રંગીલો માણસ છું .. રંગ માં જ રાખજો ..

Watch my new poem?
બેઠો છે તારી અંદર કૃષ્ણ ???

Watch full poem
Open this link ?

https://youtu.be/ec4olK65Bj4

epost thumb