દિલ થી લખું છું ..દિલ થી વધાવજો ..રંગીલો માણસ છું .. રંગ માં જ રાખજો ..

ચ્હા ગમે કે ચાહ?

#જીવન

મારાં જીવનનો પણ એક અદભુત રાગ છે,

જો ગાવ તો કવિતા નહિતર
માત્ર બળેલી રાખ છે..

:- સાર્થક પારેખ sp "દબદબો"

#સાથી

ક્યાં કોઈની કયારેય આદત હોય છે..

આ તો બસ પ્રેમ જ છે..
જેને સાથીની જરૂર હોય છે..

- સાર્થક પારેખ sp દબદબો

Watch my new poem?
બેઠો છે તારી અંદર કૃષ્ણ ???

Watch full poem
Open this link ?

https://youtu.be/ec4olK65Bj4

epost thumb

watch my poem on youtube..
plz like,comment,share and subcribe..

need ur support..

https://youtu.be/XAEhKWEnDVk

epost thumb

All friends Visit my youtube channel and share and subcribe it ? for full video
open this link ??

https://youtu.be/ZmRkqE0enew

epost thumb