જે દરિયો ડૂબવાની પરવાનગી નથી આપતો
એ તરતાં શીખવાડે છે.

બસ ફક્ત તારો જ સહારો જોઈએ છે...
આ ડૂબતી નાવડીને એક કિનારો જોઈએ છે...

દરેકના હ્દયમાં બે જીંદગી ધબકતી હોય છે
એક જે જીવે છે અને
બીજી જે ખરેખર જીવવા માંગે છે...

અધૂરા સ્વપ્નને કિનારો મળી જશે,
જયારે હાથ તારો મારા હાથને મળી જશે !!

epost thumb

અકસ્માત હતો કેવો એ ગોઝારો
એ અડીખમ હતી ને હું ઘાયલ થઈ ગયો.

શાયરીના દિવાના તો ઘણાં છે મારા...
જો કોઈ ખામોશી પણ વાંચી લેતું હોય
તો તે તું છે...