સાહેબ આજકાલ,
લોકોમજાક કરું છું...
એમ કહી ને ઘણું બધું,
સાચું કહી જાય છે.‌..
‌ Gm

સાહેબ માત્ર Available,
નહીં પરંતુ
સાથે સાથે...
Valuable બનવું પણ,
ખૂબ જ જરૂરી છે...
??શુભ સવાર??

સાહેબ આપણા,
ભૂતકાળ થી મોટો...
મોટીવેટર દુનિયા,
માં ક્યાંય નથી...
??શુભ સવાર??

સાહેબ આપણે પણ સારી યાદોના,
આલબમને ભાગ્યે જ ખોલીએ...
છીએ અને દિલમાં ધરબેલી ખરાબ,
યાદોને રોજ ખોતરીએ છીએં...
??શુભ સવાર??

વધુ વાંચો

જો કોઈ આપણને ગુસ્સો,
દેવડાવવામાં સફળ થાય...
તોસમજવું કે આપણે એના,
હાથની કઠપૂતળી છીએ...
??શુભ સવાર??

સાહેબ માગણીને જેટલો,
અધિકાર હોવો જોઈએ...
લાગણીનો એટલો વિસ્તાર,
પણ હોવો જોઈએ...
??શુભ સવાર??

વેઈટર :: સર, ટિપ્સ..પ્લીઝ!
ચંદુ :: આ હોટેલ નું આજનું જમવાનું બક્વાસ લાગ્યું. તારી ડયુટી પતે તો તું ય સામે ની હોટેલ માં જમી આવજે..

વધુ વાંચો

ભૂરી:લો ટિફિન. સાથે બોડી
Spray આપુ કે રુમ spray
ભગલો:કેમ?
ભૂરી:લંચમાં મૂળીના પરાઠા અને કોબીજનો સંભારો છે.

જજ: ઓર્ડર ઓર્ડર
ઘુઘો: એક મસાલા ઢોંસા
જજ: શટ્અપ
ઘુઘો: નહિ થમ્સપ્ આપો.

સાહેબ સમય જોઇને,
સંબંધ રાખેતેના કરતા...
સંબંધ જોઈ સમય,
આપે તે સારો સંબંધ...
??શુભ સવાર??