શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ્

તારી યાદમાં ઊગેલી સવાર ના ઉજાશ થી સાંજ પડી જાય છે ....બસ રાત નો અંધકાર જ બિહામણો છે......"RUP"

નાનકડી
એક
ગૂંચ ઉકેલી શકી નહીં,

એટલે જ તો

ઊલજેલી છું....RUP

કોઈ સંબંધ સમય ચોરી જાય છે
ને
કોઈ સમય સંબંધ ને....
"RUP"

કાન્હા.....હું તો ફક્ત માણસ છું,
ને તું તો અવતારી છે.
છતાંય જે મારી છે,
કદાચ
એ જ વિડંબના તારી છે........."RUP"

પાણી અમુલ્ય છે.....
બસ કોઈ ની આસ્થા પર ન ફેરવવું....🙏🙏🙏
........."RUP"

પાણી માં પણ નશો હોય છે
અમસ્તા પ્રેમ જુમે નહીં વરસાદ માં............Rup

ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धनधान्या समृद्धिम् देहि दापय दापय स्वाहा।

"જ્યારે કંઈક સારું થાય છે ત્યારે હું તને યાદ કરું છું, કારણ કે  છે તુ એ છે જેની જોડે હુ  શેર કરવા માંગુ છુ.."

"જ્યારે મને કંઈક મુશ્કેલી થાય છે ત્યારે હું તને યાદ કરું છું, કારણ કે તુ એજ છો જે મને સારી રીતે સમજે છે."

"જ્યારે હું હસુ છુ અને રડુ છુ ત્યારે તારી યાદ આવે છે, કારણ કે હું જાણું છું કે તુ એ  છે જેને જોઈ મારૂ હાસ્ય વધે છે  અને મારા આંસુ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે."

"હું તને હંમેશાં યાદ કરું છું, પરંતુ જ્યારે હું રાતે જાગી જાઉં ત્યારે તને સૌથી વધારે યાદ કરું છું, કારણ કે તુ એ જ છે જેની જોડે વિતાવેલા યાદગાર સમય ને યાદ કરવા માત્ર થી જ ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી જાય છે."

એટલે ટુંકમા કહુ તો ,"તુ ..એટલે મારા જીવન ની Master key"

:Rupal Patel

વધુ વાંચો