શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ્

કર્જ હોત તો ઊતરી જાત
મિત્રો
આ તો પ્રેમ...."RUP"

જ્યારે હું ખોવાઈ જાઉં છું
ત્યારે હું શોધું છુ મને તારા શબ્દોમાં..."RUP"

"ચા" અને "ચાહ" માં કોઈ ફરક નથી,
લત લાગી જાય તો છુટતી નથી...."RUP"

અમુક ઇચ્છાઓ ...સપના જેવી હોય છે
આંખો સુધી જ રહે છે
જિંદગીમાં નહીં....."RUP"

વિશ્વાસ નો દોરો મજબૂત રાખો
નહીતો
ગાંઠ મારવા મા જ જિંદગી નીકળી જશે...."RUP"

શબ્દો ને કોઈ અડી શકતું નથી
પણ હા!!!
અમુક શબ્દો...
હૃદયને આરપાર કરી જાય છે........
"RUP"

फरियाद आई है धड़कनों की ....
दूसरा कौन है जो मेरे साथ धड़कता है!!!!

हकीकत थी,
ख्वाब था,
वहम था,
या प्यार था....
जो भी था
उसी में गुम थे..."RUP"

તમારી આંખો હસે
અને
હોઠ મલકે
આ નવું વર્ષ બસ આમ જ છલકે.....

ગજબનું આકર્ષણ છે તારા વ્હાલમાં ...
થોભવું છે પણ વહી જાઉં છું...♥️
"RUP"