તુ રાધાની નજરે જોવે તો શ્યામ છુ હુ,બાકી ઈશારો જ ન કરે તો મર્યાદા માં રામ છુ હુ...

  • 346
  • (14)
  • 718
  • (12)
  • 470
  • 456
  • 450
  • 438
  • 458
  • 683
  • (12)
  • 911