વાત એ છે કે વાત કોઈ નથી હું. એકલો છું અને સાથે કોઈ નહિ...!!️

શુ કહેવું તમારુ ..??

પ્રતિક ની કલમે...✍️

મને આ વાત નો પણ ફર્ક પડે છે

પ્રતિક ની કલમે...✍️

હેપ્પી ભાઈ દૂજ

વિશ્વાસ ની દોરી તૂટવા ના દેતા ?

પ્રતિક ની કલમે...✍️

???

નવા વર્ષ નાં રામ રામ ?

જય શ્રી ક્રિષ્ના?

Wish you a Happy Diwali?

Last Year All Fndzz

સમજાય તો શેર કરીને આગળ મોકલ જો?

પ્રતિક ની કલમે...✍️

વાત એ છે કે વાત કઈ નથી એકલો છુ
અને સાથે કોઈ નથી ?

પ્રતિક ની કલમે...✍️

દિલ ની વેદના.?

પ્રતિક ની કલમે...✍️

દિલ ની વેદના.?

પ્રતિક ની કલમે...✍️