હું એટલા માટે હંમેશા ખુશ રહી શકુ છુ કારણ કે, હું મારી સરખામણી ફકત મારી સાથે જ કરુ છુ..

-"कुछ इकठा भी उन्हीं के पास होता है जो बाटना जानते हैं, चाहे भोजन हो, प्यार हो, या सम्मान"~
you can accumulate only if you know how to distribute .. whether it is food, love or respect🙏

વધુ વાંચો

-" watch out for our thoughts ; thoughts become words, words become actions, actions become habits, habits our character, character becomes our destiny. " ~
सोच पे ध्यान दो ; सोच शब्द बनते है ; शब्द क्रिया , क्रिया आदत , आदत चरित्र , चरित्र हमारा भाग्य 🙏

વધુ વાંચો

-"कुछ इकठा भी उन्हीं के पास होता है जो बाटना जानते हैं, चाहे भोजन हो, प्यार हो, या सम्मान"~
you can accumulate only if you know how to distribute .. whether it is food, love or respect🙏

વધુ વાંચો

There are two reasons why we don't trust people. First- we don't know them. Second- we know them. "~Ef

दो वजह हैं जिससे हम लोगों पे विश्वास नहीं करते : एक - हम उन्हें जानते नहीं ; दो - हम उन्हें जानते हैं

વધુ વાંચો

 'you can not make a man happy. He must learn how to be happy

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं!!! सबका जीवन मोरपंखी रंगों से प्रफुल्लित और सुख की मधुर वंशीधुन से गुंजायमान रहे... 

વધુ વાંચો