જય જય ગરવી ગુજરાત...

ચાલને ફરીથી આપણે એક નવી જ શરૂઆત કરીએ,
રુઠેલાને મનાવી લઈએ ને રડેલાને ફરી હસાવી દઈએ!

કોને ખબર કાલે શું થશે? આજનેે સાથે જીવી લઇએ,
એકમેકને સહભાગી થઈએ ને અહંને ઓગાળી દઈએ!

આથમતી સૂર્ય જેવી આશાને આજે ફરી ઉગતી કરીએ,
અણગમતાને ફરી આજે પાછું ચાલને મનગમતું કરીએ!

ઠોકરો તો વાગશે રસ્તે, ઉભા થઈને ફરી ચાલતા થઈએ,
એકબીજાને સમજતા થઈએ હારીને બધું જીતી લઈએ!

ભેદભાવને ત્યજી દઈને ચાલને આપણે માણસ થઈએ,
હૃદયના એ દીપમાં આજે ચાલને થોડુંક ઉંજણ પુરીએ!
- ધવલ

વધુ વાંચો