યાદવ પાર્થ

યાદવ પાર્થ

@parth6606

(165)

12

8k

23.7k

તમારા વિષે

લખવુ એટલે મૃત્યુ થી જીવન તરફ પાછુ જવુ....

કોઈ છે વ્યસ્ત કામ માં, તો છે કોઈ કામનો ભોગી,
મેલી જાણી દુનીયા આખી એજ હરીનો જોગી

મધદરીયે હિલોળા ખાતુ મારા મનને શેની ફાવટ?,
દુનીયા દારીના રંગોની આતે જાણે કેવી સજાવટ.
#સજાવટ