જુગાર.કોમ - 15

Nice story
https://www.matrubharti.com/book/19858181/

સત્ય-અસત્ય - પ્રકરણ-1

Kajal mem always awesome
https://www.matrubharti.com/book/19857469/

નો રીટર્ન - 2 - ભાગ - 1

Praveen bhai
as usual superb
always hit
https://www.matrubharti.com/book/17170170/