દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (106)
  • 1.5k
  • (29)
  • 760
  • (75)
  • 1.6k
  • (75)
  • 1.5k
  • (28)
  • 670
  • (52)
  • 1.2k
  • (74)
  • 1.6k
  • (21)
  • 602
  • (70)
  • 1.5k
  • (73)
  • 1.4k